§ 1
[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

 1. Strona internetowa www.infoblogerka.pl, dostępna pod adresem internetowym www.infoblogerka.pl, prowadzona jest przez Gabrielę  Kurowską NIP: 6772361178, prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej Właściciel Strony świadczy usługi elektroniczne, których zakres i rodzaj określa niniejszy regulamin, zwany dalej także Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe poprzez:
  • wyświetlanie, przeglądanie, czytanie jego treści udostępnionej przez Właściciela Strony (w tym tekstów, zdjęć, grafik, filmów itp.)
  • dodawanie komentarzy i ich odczytywanie oraz odczytywanie komentarzy dodanych przez innych użytkowników, 
  • kontaktowanie się z Właścicielem Strony poprzez podane przez niego dane kontaktowe i formularz kontaktowy.
  • składanie zamówień w sklepie, na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu internetowego.

§ 2
[DEFINICJE]

 1. Polityka Prywatności — dokument, którego celem jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania technologii oraz ciasteczek (plików cookie) w trakcie korzystania przez użytkowników z Serwisu. Dostępna do wglądu, zapisania na urządzeniu końcowym Użytkownika lub wydruku prosto z Serwisu, a link do niej znajduje się w stopce Serwisu. Polityka prywatności może ulegać zmianom w związku ze zmianą przepisów w zakresie informowania o polityce prywatności Strony, zmianą narzędzi lub rozwojem technologii wykorzystywanych na Stronie.
 2. Regulamin — niniejszy regulamin.
 3. Regulamin sklepu — dostępny tutaj.
 4. Strona lub Serwis — strona internetowa pod adresem www.infoblogerka.pl.
 5. Użytkownik — osoba korzystająca ze strony w jakikolwiek sposób oraz osoba korzystająca z usług Administratora,
 6. Właściciel Serwisu lub Właściciel Strony — Gabriela Kurowska, NIP prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Kurowska, email: gkurowska@infoblogerka.pl, 500-476-665, adres ko korespondencji: 30-420 Kraków, FUP Kraków 55, skrytka pocztowa nr 30,
 7. Umowa zawarta na odległość — umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3
[WYMAGANIA TECHNICZNE]

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe wyposażone w sprawny system operacyjny np. Windows, Mac OS, Android, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 4
[OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU]

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, jego funkcjonalności oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik ma nieodpłatną możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, do których linki znajdują się w stopce Strony.
 3. Przeglądanie Strony nie wymaga zakładania konta.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz w sposób niezakłócający korzystanie z niego innym użytkownikom.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących właścicielce Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, jednakże Właściciel Strony zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu lub jego wyłączenia z przyczyn technicznych lub innych.
 7. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

§ 5
[CEL SERWISU I JEGO ZAWARTOŚĆ]

 1. Serwis ma charakter edukacyjny, informacyjny i promocyjny, a zamieszczane informacje są aktualne na dzień publikacji, chyba że w treści wskazano inaczej. Treści publikowane na Stronie stanowią odzwierciedlenie poglądów Właściciela Strony, a Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 2. Serwis w części bloga mówi o rozwijaniu kompetencji informacyjnych i informatycznych (cyfrowych) jako kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. O tym jak być świadomym swoich potrzeb informacyjnych, jak wyszukiwać i wykorzystywać informacje, jak walczyć z przeciążeniem i wykluczeniem informacyjnym. O sprawnym rozwiązywaniu problemów technicznych, korzystaniu z mediów, programów, aplikacji. O prywatności w sieci, bezpiecznym surfowaniu, tworzenia treści cyfrowych i dzielenia się nimi. O budowaniu stron internetowych, WordPressie, wtyczkach, architekturze informacji. Właścicielka serwisu zastrzega sobie możliwość poszerzenia, uszczuplenia oraz całkowitej zmiany poruszanej tematyki.
 3. Serwis służy również prezentacji oferty usług Właściciela Serwisu, jakimi są usługi wirtualnej asysty w technicznych aspektach prowadzenia biznesu oraz budowania wizerunku eksperta marek osobistych, w tym projektowania stron internetowych, blogów firmowych, sklepów internetowych w oparciu o architekturę informacji.
 4. Informacje i materiały do pobrania udostępniane w Serwisie mają charakter informacyjny, a Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakąkolwiek szkodę spowodowaną ich wykorzystaniem, częściowym wykorzystaniem do własnych celów przez Użytkownika lub osobę trzecią,
  2. jakąkolwiek szkodę spowodowaną zaniechaniem ich wykorzystania lub błędnym wykorzystanie przez Użytkownika lub osobę trzecią, 
  3. prawdziwość, dokładność, aktualność, merytorykę, kompletność czy błędy, omyłki lub pominięcia.
 5. Żadnej treści publikowanej w Serwisie lub w odpowiedzi na komentarz, albo zapytanie skierowane drogą mailową do Właściciela Strony nie należy traktować jako indywidualnej porady. Właścicielka Strony nie prowadzi działalności doradczej.

§ 6
[USŁUGI ELEKTRONICZNE]

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu następuje z chwilą wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika treści Serwisu oraz korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak np. czytanie i pisanie komentarzy, korzystania z nawigacji.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu następuje z chwilą opuszczenia Strony przez Użytkownika, albo zaprzestania korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak np. czytanie i pisanie komentarzy, korzystania z nawigacji.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Strony, w formie elektronicznej na adres: gkurowska@infoblogerka.pl. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzymuje na adres email, z którego reklamacja nadeszła.
 5. Użytkownik może dodawać komentarze do artykułów zamieszczanych w części bloga w Serwisie, przy czym:
  • Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
  • Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, oszustwa lub potencjalnego oszustwa, zawierających obraźliwe treści, wulgaryzmy, ogłoszenia reklamowe, naruszających prawo, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa albo dobra osobiste osób trzecich, linki do innych stron internetowych umieszczone bez zgody Właściciela Strony. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania komentarzy zawierających takie treści.
  • Wszelkie treści opublikowane na Stronie stanowią własność Właściciela Strony i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody Właściciela Strony, w szczególności do prowadzenia działalności komercyjnej. W przypadku użycia fragmentu treści zamieszczonej na Stronie na prawie cytatu Użytkownik ma obowiązek wskazać Właściciela Bloga jako autora oraz zamieścić link do Strony.

§ 7
[DANE OSOBOWE]

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 8
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest między innymi zmiany przepisów prawa, zmiany, wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu informuje o tym fakcie poprzez publikację treści zmian w Serwisie.
 2. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

aktualizacja: 11.10. 2023 r